តើអ្វីជា​ម៉ូឌែល​ DMAIC?

DMAIC ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការពង្រឹងគុណភាពការងារ ជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដើម្បីធ្វើឱ្យសកម្មភាពការងារក្នុងអាជីវកម្មមានភាពល្អប្រើសើរឡើង។ វាមានសកម្មភាពជាច្រើនក្នុងអាជីវកម្មដែលអាចប្រើប្រាស់ម៉ូឌែល DMAIC ដើម្បីធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរដូចជា៖

  • ពង្រីកភាពពេញចិត្តរបស់បុគ្គលិក ឬអតិថិជន
  • បង្កើនចំនួននៃការកុម្ម៉ង់ទំនិញ និងកាត់បន្ថយពេលវេលានៃការដឹកជញ្ជូន
  • ការដាក់លក់ផលិតផលថ្មីៗ … ។

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top