វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ❝ ការវិនិយោគលើធនធានមនុស្ស ❞

❝ ការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់ និងដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុ​ ❞
February 9, 2020
Tax and Legal Compliance
January 24, 2020

❝ ការវិនិយោគលើធនធានមនុស្ស ❞
បណ្តុះបណ្តាលដោយ : លោក ឃីម សុខហេង, ស្ថាបនិក​នៃ​វិទ្យាស្ថាន​សិក្សា ដើម្បី ជោគជ័យ (LSI) ក្នុងកម្មវិធីពន្លឿនការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម BIO Program (Batch 2) នាថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ នៅឯខេត្ត សៀមរាប។

សម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងការចូលរួម:
🌐 Bioaccelerators.com
📞 078 61 60 61 / 070 31 02 36

#BIOProgram #Batch2​ #CiC #SiemReap