❝ ការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់ និងដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុ​ ❞

BIO BOOT CAMP (Batch 2)
February 22, 2020
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាល ❝ ការវិនិយោគលើធនធានមនុស្ស ❞
February 8, 2020

❝ ការគ្រប់គ្រងលំហូរសាច់ប្រាក់ និងដំណោះស្រាយហិរញ្ញវត្ថុដែលមាននៅកម្ពុជា ❞

បណ្តុះបណ្តាលដោយ :
📍 លោក ឡែម ចាន់សំរេច (Managing Director of CiC Plc)

ក្នុងកម្មវិធីពន្លឿនការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម BIO Program (Batch 2) នាថ្ងៃទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ នៅឯខេត្ត សៀមរាប។

សម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងការចូលរួម:
🌐 Bioaccelerators.com
📞 078 61 60 61 / 070 31 02 36

#BIOProgram #Batch2​ #CiC #SiemReap